Header image  
Schoonheidssalon  
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Beauty by Nature Schoonheidssalon en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

Verplichtingen van Beauty by Nature Schoonheidssalon

Beauty by Nature Schoonheidssalon staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruik gemaakt van degelijke materialen en producten

 • Beauty by Nature Schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachten resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
 • Beauty by Nature Schoonheidssalon zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 • Beauty by Nature Schoonheidssalon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te voeren.
 • Beauty by Nature Schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.
 • Verplichtingen van de klant

1.De klant dient alle gegevens aan Beauty by Nature Schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Beauty by Nature Schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

Betaling

 • Beauty by Nature schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de salon.
 • De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 • Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
 • De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van Beauty by Nature Schoonheidssalon op het tijdstip van de aankoop en/of binnen 5 dagen na dagtekening via een erkende vorm van elektronisch betalen.

Annuleringsvoorwaarden

 • De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren en/of te wijzigen, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.
 • Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag Beauty by Nature Schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 • Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag Beauty by Nature Schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 • In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

Garantievoorwaarden

 • Beauty by Nature Schoonheidssalon biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of de aangeschafte producten.
 • Deze garantie geldt niet, wanneer:
 • De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door Beauty by Nature Schoonheidssalon zijn aanbevolen
 • De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd
 • De klant de producten niet volgens het advies van Beauty by Nature Schoonheidssalon heeft gebruikt
 • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.     

Klachtenafhandeling

 • Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij Beauty by Nature Schoonheidssalon
 • Beauty by Nature Schoonheidssalon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
 • Is een klacht gegrond, dan zal Beauty by Nature Schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
 • Komen Beauty by Nature Schoonheidssalon en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator, in deze Solopartners. Beauty by Nature Schoonheidssalon zal klant op de hoogte brengen, d.m.v. toegezonden formulieren per post en/of per e-mail aangaande de procedure klachtenregeling verloop.

Beschadiging & diefstal

 • Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in de Schoonheidssalon beschadigt, dan heeft Beauty by Nature Schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
 • Diefstal wordt door Beauty by Nature Schoonheidssalon altijd direct bij de politie gemeld.

Behoorlijk gedrag

De klant dient zich in de Schoonheidssalon te gedragen volgens de algemene aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, heeft Beauty by Nature Schoonheidssalon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot de Schoonheidssalon te weigeren.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty by Nature Schoonheidssalon en de klant is het Nederlands Recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.